Kvalitetspolicy


Verkställande direktören är ansvarig för att formulera företagets kvalitetspolicy och skyldig till att den upprätthålls i alla led för att nå företagets uppsatta kvalitetsmål.

Företaget anser att det är viktigt att följa de riktlinjer som satts upp för att på ett framgångsrikt och tillfredställande sätt kunna utföra ett kvalitativt arbete som tillgodoser kundens förväntningar och önskemål.
Pegab Portar AB har därför åtagit sig att uppfylla de krav som är uppsatta i företagets kvalitetspolicy, avtalsmässiga avtal och rättsliga krav genom arbeten utförda av vår personal.
För att uppnå företagets kvalitetsmål så har Pegab Portar AB upprättat ett formellt system som uppfyller de normer som anges i BS EN ISO 9001-2000.Miljöpolicy


Vårt miljöarbete ska kontinuerligt förbättras med hjälp av reviderande miljömål och handlingsplaner. Den enskilde medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår av det egna arbetet.

Vi källsorterar vårt avfall i brännbart och icke-brännbart. Utöver det så sorterar vi och lämnar in övrigt avfall såsom glas, aluminium, isolering, batterier m.m. på återvinning.
Vi arbetar fortlöpande med att hitta nya sätt att effektivisera och förbättra vår energianvändning.Arbetsmiljöpolicy


I det dagliga arbetet gäller det att för varje anställd att ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ligger på den enskilde individens ansvar att följa de instruktioner och riktlinjer som satts, men även att uppmärksamma och redogöra för eventuella risker i arbetsmiljön och miljöarbetet.
Pegab Portar AB har uppfört en arbetsmiljöpolicy för att säkerställa att personal såväl kunder känner sig trygga och känner att vi tar ansvar.
Inför beslut om större förändringar i vår arbetsmiljöpolicy kommer företaget ta hänsyn till både arbetsmiljö- och miljöaspekter innan åtgärd vidtagas. Detta för att säkerställa att på ett rimligt sätt minimera negativa effekter och risker i arbetet.